Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jak s odpady? Pokuty jdou do milionů


  Pokuty   v řádech až milionů hrozí  při  porušení povinností nakládání s odpady

  Praktické rady a informace pro podnikatele:

   

   

  Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven a kanceláří –

  praktické rady a informace pro podnikatele při nakládání s odpady

   

  Jak správně nakládat s odpady? Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je ze zákona povinna nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. Co to v praxi znamená? Základním právním předpisem upravujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Ze zákona o odpadech je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, považována za tzv. „původce odpadu“ a vztahuje se na ni řada povinností, které musí dodržovat. Je pravda, že zákon o odpadech se neustále mění, ale důležité je znát alespoň základní pravidla. Neznalost těchto povinností (pravidel) vede často ke zbytečným sporům s úřady a pokutám uděleným drobným podnikatelům nebo jiným organizacím a firmám.

   

  Na začátku je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké výrobní firmy, ale i drobní podnikatelé v maloobchodu (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody, cestovní kanceláře, kadeřnice, masérky, pedikérky, provozovatelé restaurací, kaváren, občerstvení, účetní, lakýrníci, topenáři, instalatéři, zedníci, pokrývači, zemědělci a mnoho dalších nevyjmenovaných živností. Každá podnikatelská činnost má své specifické odpady (např. restaurace – plasty, sklo, papír, zbytky z kuchyně, olej; účetní – papír, toner; provozovatelé obchodů – obaly od zboží, papír, plasty, uliční smetky; topenáři – stavební suť, zbytky materiálů; lakýrníci – obaly od barev…).

   

  Velmi často uváděným mylným argumentem při kontrolách bývá, že na provozovně (např. v obchodě,  restauraci, kanceláři) žádný odpad není produkován. Nejednou majitelé provozovny nebo zaměstnanci uvádějí, že si odpad nosí do své nádoby domů, kterou mají řádně zaplacenou. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice svědomitě třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany města. Mnozí drobní původci odpadů si neuvědomují nebo také nechtějí uvědomit, že i když produkují velmi malé množství běžného odpadu (obálka, papír od svačiny, lahev od pití…), vztahují se na ně zcela jiná pravidla pro nakládání s odpadem, než na soukromou (fyzickou - nepodnikající) osobu. V praxi to znamená, že se podnikatelé musí postarat o odpovídající likvidaci odpadu a jeho vytříděných složek sami. A to bez ohledu na to, že jsou zároveň občany města a z tohoto titulu platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí v tomto případě zaměňovat.

   

  Každý podnikatel by měl mít zajištěnou likvidaci odpadů buď na základě písemné smlouvy s městem (zapojit se tzv. do systému nakládání s komunálním odpadem města), či přímo s oprávněnou osobou (svozovou společností). Na provozovně musí být zabezpečena nejen likvidace komunálních odpadů (dle platné legislativy se jedná o tzv. „odpad podobný komunálnímu“), ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír, biologicky rozložitelný odpad, …) a nebezpečných složek odpadu. Žádný podnikatel by neměl zneužívat systém města a dávat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny výhradně pro občany města (jedná se o barevné nádoby na separovaný odpad, popelnice a kontejnery na komunální odpad určené pro občany města, veřejné koše, případně bezplatně jako občan města předávat odpad ze své podnikatelské činnosti do sběrného dvora).

   

  odpad

   

  Základní povinnosti původců odpadů jsou shrnuty v § 16 odst. 1 zákona o odpadech.

  Mezi nejdůležitější patří zejména tyto:

  • Vznikající odpady na provozovně zařazovat podle druhů a kategorií: základní kategorie odpadů jsou ostatní odpad (O) a nebezpečný odpad (N). To znamená, že původce odpadů nejprve vytřídí ze svého odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky. Původce musí zejména dbát, aby nebyly míchány odpady nebezpečné s ostatními např. zářivky, zbytky léků s běžným komunálním odpadem. (Na nakládání s nebezpečnými odpady se vztahují ještě další povinnosti, které zde nejsou uvedeny.)

    

  • Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií nejčastěji se jedná o třídění na směsný komunální odpad, papír, plasty, sklo, případně biologicky rozložitelný odpad. Původce odpadů pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 „směsný komunální odpad“ zařadí po vytřídění až zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní (O).

   

  • Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. K ukládání odpadu by měly být používány sběrné nádoby optimálního objemu odpovídající vlastní produkci a musí být zajištěno, aby nedošlo ke znehodnocení odděleně sbíraných složek odpadu, případně nedošlo ke smíšení s nebezpečnými odpady. Není proto vhodné shromažďovat odpady na volně přístupném místě, protože může kdokoli vhodit do sběrné nádoby odpad, který tam nepatří, případně mohou do sběrné nádoby podnikatele, za kterou řádně platí, ukládat odpady i jiné osoby nebo podnikatelé. Původce odpadu by měl odpad umístit do zastřešeného objektu, který lze uzamknout.

   

   

  • Vést průběžnou evidenci všech svých odpadů a způsobů nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně a archivuje se nejméně po dobu 5 let.

   

  • Podávat hlášení o nakládání s odpady prostřednictvím systému ISPOP příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností každoročně do 15. února následujícího roku, pokud vzniklo nebo bylo nakládáno s více než 100 kg nebezpečných odpadů za rok nebo 100 t ostatních odpadů za rok.

   

   

  • Odpady, kterých se podnikatel zbavuje, převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí – tzv. oprávněné osobě (odpadové firmě, která má na svoji činnost povolení příslušného krajského úřadu, což si musí původce odpadu vždy prověřit). Případně zapojit se na základě písemné smlouvy do systému města pro nakládání s komunálním odpadem. Podnikatel, který uzavřel s městem takovou smlouvu, je povinen, odpad podobný komunálnímu třídit a odkládat odděleně na místa, která k tomu obec určila, a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou města. Prakticky to znamená, že pro třídění svého odpadu využívá kontejnery na tříděný sběr instalované ve městě a zbytkový směsný komunální odpad (který zbyde po vytřídění, např. papíru, plastů, skla) odkládá do sběrné nádoby, kterou mu podle podmínek uzavřené smlouvy odváží svozová firma běžně zajišťující tuto službu pro město.

   

   

  Pokud podnikatel při své podnikatelské činnosti produkuje malé množství odpadu a má nedostatek místa na skladování tříděného odpadu je možná nejsnadnějším řešením uzavřít písemnou smlouvu s městem a zapojit se do systému města pro nakládání s komunálním odpadem, pak může, jak již bylo uvedeno, legálně využívat volně přístupné „barevné kontejnery na tříděný odpad“. Původce má vždy možnost si zvolit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, který mu vyhovuje (dle ceny a služeb).

   

  V případě, že původce odpadů poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu. Plnění povinností původců odpadů kontrolují pověření pracovníci obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. Mezi nejčastěji pokutované prohřešky patří např. předání odpadu osobě, která nebyla k převzetí odpadu podle zákona o odpadech oprávněna, dále nevedení průběžné evidence a nepodání ročního hlášení nebo netřídění odpadu na základní komodity. Horní hranice pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení výše uvedených povinností, se pohybuje v řádech milionů korun. Za vynesení odpadkového koše do veřejného koše či kontejneru hrozí pokuta až do výše 300 tisíc korun. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstoupit. Porušit zákon o odpadech může přijít dost draho!

   

  Každý podnikatel – původce odpadu, se může, pokud má pochybnosti o správném nakládání se svými odpady, které mu při jeho činnosti vznikají, obrátit na obec s obecním úřadem s rozšířenou působností, kde získá informace od příslušného pracovníka, který má odpadové hospodářství v kompetenci. Dále pak je možné informovat se u firem, které v místě jeho podnikání zabezpečují sběr a svoz odpadu. I tyto subjekty poskytují svým klientům podrobné informace, většinou i s nabídkou svých služeb, které zajistí řádné nakládání s odpady.

   

  Závěrem je třeba podotknout, že tento článek je směrován zejména na podnikatele v oblasti služeb a kancelářské provozy, tedy nevýrobní oblast, produkující odpad ve skladbě a množství obdobném jako domácnost. Cílem není zatěžovat drobného podnikatele novými povinnostmi, ale upozornit na často se opakující nedostatky, případně ujasnit některé skutečnosti v oblasti nakládání s odpady. Zároveň nelze tolerovat, aby občané města, kteří svědomitě platí za svůj odpad, dopláceli na podnikatele, kteří zneužívají systém města!

   

  -tz m-

   

   


  Sdílet