Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Investice, majetek, byty...


  23. jednání Rady města v Sušici se konalo 30. října 2017 v 16. 00 hodin v malé zasedací síni MÚ Sušice. Na programu jednání rady byla investiční, majetková a bytová agenda, výroční zprávy škol a další. Přítomno bylo všech sedm členů rady města.

   

  Na jednání rada přijala mj. následující usnesení:

   

  • RM schválila znění „Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. MAS-2017/01“ pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Sušice a pověřuje starostu města podpisem této listiny.

  V březnu 2017 podala příspěvková organizace Sociální služby města Sušice žádost o dotaci na projekt „Nejste na to sami“ (v rámci výzvy MAS Pošumaví). Jedná se o projekt na neinvestiční podporu terénní odlehčovací služby (péče o klienty závislé na pomoci blízkých osob v jejich domácím prostředí v případech, kdy pečující osoby potřebují např. sami k lékaři, na úřady apod.). Z projektu mají být hrazeny především mzdové prostředky na provoz této služby. Projekt úspěšně prošel již několika stupni hodnocení a nyní je před vydáním právního aktu ze strany MPSV ČR. Ministerstvo požaduje ke konečnému schválení projektu tzv. Pověřovací akt – to je listina vydávaná na základě „Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU)“.

   

   

  • RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002912-00 se zhotovitelem ALDAST s. r. o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice, IČ: 45023140, DIČ: CZ45023140 na stavební akci „Stavební úpravy fasády domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“, kterým se prodlouží termín dokončení akce z 20. 10. 2017 na 31. 12. 2017 a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

   

   

  • RM vzala na vědomí vyzvání zhotovitele ALDAST s. r. o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice, IČ:45023140, DIČ: CZ45023140 na zpracování cenové nabídky na úpravu vnitřních prostor domu č. p. 10, Sušice.

  V současné době probíhají stavební úpravy fasády domu č. p. 10, Sušice, kterou provádí zhotovitel ALDAST s. r. o. Následně by měly být prováděny i úpravy vnitřních prostor 1. NP tohoto domu, kde vzniknou tři komerční prostory.

   

   

  • RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 43, a to převedení prostředků ve výši 2 mil. Kč z organizace č. 1535 – Sportovní hala do nové organizace č. 1742 - Hájkova, zázemí SULES.

  V rámci plánované výstavby sportovní haly v lokalitě Na Hrázi je nutné přestěhovat skladovací plochy společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. do nové lokality Hájkova – Pod Kalichem (bývalá kasárna).

  Plánované náklady:

  Výřez dřevin, likvidace pařezů – 75 tis. Kč, terénní úpravy – 125 tis. Kč, asfaltace plochy – 850 tis. Kč, oplocení, příjezdová vrata – 55 tis. Kč, demontáž a montáž přístřešků – 165 tis. Kč, dodávka, doprava a montáž rozdělovacích bloků – 280 tis. Kč, přesun materiálu (písky, dlažební kostky, obrubníky, atd.) – 100 tis. Kč, celkové náklady včetně DPH 1 997 tis. Kč.

   

   

  • RM souhlasila s povolením vjezdu na pozemek p.č. 169/5 (nyní součást 169/1 ve vlastnictví p. Libora Křivance) přes pozemek města p.č. 161/2, vše k.ú. Milčice u Sušice.

   

   

  • RM schválila pacht části pozemku p.č. 2237 (ost. plocha – zeleň) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 0,767 ha za roční pachtovné 4 200,- Kč za 1 ha + DPH, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

   

  • RM schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 122/3 (ost. plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 140 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce města.

   

  • RM neschválila záměr prodeje pozemku p. č. 2442 (ul. Pražská, ost. plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1683 m2 a nedoporučila zastupitelstvu města jeho prodej.

    

  • RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemkové parcely č. 1355/37 (Pod Kalichem, ost. plocha – manipulační plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 7336 m2 firmě RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice III., IČO : 26334615, za celkovou kupní cenu 1 650 600,- Kč a náklady spojené s prodejem, a doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.

   

  • RM schválila prominutí nájemného za nebytové prostory v ulici Poštovní  čp. 10 v Sušici I, po dobu rekonstrukce prostor, nájemci SUTEX CZ, s.r.o.

   

  • RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002842-00 s firmou RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 386, 342 01 Sušice na akci „ČOV Sušice - stavební úpravy objektu lisovny kalů“, kterým se mění cena díla na 1 745 942,00 Kč bez DPH a pověřila starostu města jeho podpisem.

  Dodatek č. 2 řeší vyúčtování více a méněprací, které se vyskytly v průběhu realizace, v celkové výši 187 254,00 Kč bez DPH. Vzhledem k časovému odstupu mezi zpracováním projektové dokumentace (r. 2011) a realizací akce došlo ke zhoršení stavebně-technického stavu konstrukcí, které byly v době projektových prací v uspokojivém stavu. Po postavení lešení byl zjištěn nevyhovující technický stav ploché střechy a zapuštěných okapů, který byl řešený dozděním do líce fasády a osazením nových žlabů a svodů. Dále bylo nutné provést lokální zpevnění pláště kotvami. Z důvodu obměny techniky zajišťující provoz ČOV byla zvětšena vrata pro odvoz kalů a parkování techniky a doplněny dveře.

   

   

  • RM vzala na vědomí předloženou studii na rekonstrukci smuteční síně a uložila Odboru majetku a rozvoje města tuto studii předložit na jednání zastupitelstva města.

  Do rozpočtu na letošní rok byly deponovány prostředky na projekt stavby kolumbária a na zpracování studie k posouzení výstavby či rekonstrukce smuteční síně. Protože již byly nastíněny některé dílčí úpravy v okolí hřbitova (parkoviště, U Rocha…), byl zadán úkol firmě Florart s.r.o. k vytvoření úvahy o budoucím uspořádání hřbitova včetně návaznosti na okolí a zejména k posouzení využitelnosti stávající smuteční síně a k porovnání nákladů řešení úprav a výstavby nové síně. Do rozpočtu na rok 2018 jsou navrženy prostředky na vypracování projektu ve zvolené variantě.

   

   

  • RM schválila zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku elektrické energie pro rok 2018 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Centropol Energy a.s. Ústí nad Labem, innogy Energie, s.r.o, Praha 10, ČEZ Prodej, s.r.o., Plzeň, E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, Pražská energetika, a. s., Praha 10, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Praha 1, Europe Easy Energy a.s. Praha 4. Rada města pověřila starostu města právem akceptace nejvhodnější nabídky v případě časově limitované platnosti nabídky a právem zrušení některého kola řízení.

   

   

  • RM schválila dodavatele na akci „Kamerový systém-Smuteční síň, hřbitov Sušice“ firmu Bohumil Dach - HSD.CZ, Havlíčkova 94, 342 01 Sušice za cenu 198.486,- Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

  Do rozpočtu na letošní rok byly deponovány prostředky na realizaci kamerového systému. Byly osloveny firmy podnikající v tomto oboru: a na základě došlých nabídek všech oslovených firem komise doporučila uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou.

   

   

  • RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002841-00 na akci: ,,Stavební úpravy objektu č.p. 21, Sušice“ s firmou Sušická stavební s.r.o., Tichá ul. 873, 342 01 Sušice, IČ: 00872938, který se týká změny termínu dokončení prací a navýšení ceny o 254 240,- Kč bez DPH, tj. 307 630,- Kč včetně 21% DPH na úpravy prostoru holičství v přízemí objektu čp. 21.

   

   

  • RM schválila rozpočtové opatření č. 44, kterým se org. 1718 - č.p. 21- stavební úpravy navýší o 100 000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 - rezerva na investice a provoz.

   

   

  • RM schválila nové platové výměry ředitelům těchto příspěvkových organizací: Mateřská škola Sušice – Smetanova ul., Mateřská škola Sušice – Tylova ul., ZŠ Sušice, Lerchova ul. ZŠ T. G. Masaryka a Dr. E. Beneše, Sušice, ZUŠ Františka Stupky, Sušice a Školní jídelna Nuželická ul. Sušice.

    

  • RM vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112 a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, za školní rok 2016/2017.

   

  • RM doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v oblasti památkové péče pro rok 2017 v celkové výši 600. 000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 (organizace 350 – Příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu.

  Komisi Regenerace MPZ Sušice byl pracovníkem odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu Městského úřadu Sušice předložen návrh na přidělení dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice ve výši 600 000,- Kč. Po seznámení s podklady a poskytnutí dalších informací komise dne 23. 10. 2017 projednala rozdělení finančního příspěvku. Na základě jednání komisebyl předložen radě města návrh na rozdělení finančního příspěvku pro rok 2017.

   

   

  • RM doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 149.890,- Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče pro Římskokatolickou farnost Sušice na zpracování geodetického zaměření a zpracování dokumentace jako podklad stavebně historického průzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sušici.

  Akce je plánována v návaznosti na již realizované práce stejného obsahu na kostele sv. Václava v Sušici, které proběhly v roce 2013 za spolupráce se stejnými dodavateli. Zpracování geodetického zaměření a dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sušici firmou CePT, Geodetické služby a GIS, Budějovická 14, 381 01 Český Krumlov bude sloužit jako podklad pro vypracování stavebně historického průzkumu Ing. Mgr. Janem Beránkem, Ph.D. (Národní památkový ústav - GnŘ). Vypracování stavebně historického průzkumu je předběžně plánováno na rok 2018. Náklady nejsou uvedeny, neboť SHP bude vypracován Ing. Mgr. Janem Beránkem, Ph.D. v rámci jeho pracovní náplně jako pracovníka NPÚ GnŘ v Praze.)

  Provádění SHP je specializovaná odborná činnost, jejímž základním úkolem je zjištění, shromáždění (dokumentace), utřídění a zpracování maxima informací o stavební památce.

   

   

  • RM rozhodla rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761/II, 342 01 Sušice na pořádání maturitního plesu třídy 4.SCRET ve školním roce 2017/2018 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

   

  • RM vzala na vědomí předloženou územní studii v lokalitě „Sušice Z59-BI-SU“.

  MÚ Sušice – OV a ÚP, jakožto pořizovatel územní studie ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a c) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 30 odst. 2 stavebního zákona předkládá územní studii na lokalitu „Sušice Z59-BI-SU.

  Uvedená plocha Z59-BI-SU (plochy bydlení individuálního v rodinných domech – městské) je podmíněna územním plánem ze dne 17.9.2014 vypracováním územní studie, jejímž cílem je prověřit možnosti dopravního napojení jednotlivých parcel a vymezí veřejné prostranství o minimální výměře 0,1234 ha bez započítání komunikací. Plochy jsou určeny pro bydlení v rodinných domech respektive nízkopodlažní zástavbě městského typu. Parcely objektů rodinných domů resp. nízkopodlažní zástavby nelze využívat pro chov hospodářských zvířat.

  Studii zpracovala společnost EGF, spol. s. r.o., Na Tržišti 503, 342 01 Sušice, zodpovědný projektant ing. arch. Václav Franěk.

   

   

  Kompletní usnesení z jednání rady města najdete na stránkách města www.mestosusice.cz  / úřední deska.

  -red-

  Sdílet