Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Investice, stavby, finance...


  24. jednání Rady města Sušice se konalo 13. listopadu. V průběhu zasedání radní projednali termíny svatebních obřadů na příští rok, záležitosti Komise pro sociálně právní ochranu dětí, rozpočtová opatření, investiční akce a další. Na jednání RM schválila usnesení:

   

   

  RM schválila termíny svatebních obřadů pro rok 2018. Termíny budou k dispozici na webových stránkách města.

   

  RM souhlasí se jmenováním Moniky Potužníkové do Komise pro sociálně-právní ochranu dětí za JUDr. Josefa Laurenčíka (zástupce Policie ČR).

   

  RM schválila rozpočtové opatření č. 54, kterým se sníží org. 1625 Kotelna K3 Lerchova o 2 mil. Kč a o tuto částku se sníží org. 98 /převod zpět na účet 231 42 Fond teplo/.

   

  RM schválila rozpočtové opatření č. 56, kterým se povýší org. 179 Cestovní ruch /výdaje/ o 40 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva na investice a provoz.

   

  RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002860-00 ze dne
  18. 4. 2017 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci plynové kotelny v ul. Nádražní, č.p. 357, včetně ohřevu TV s firmou Ing. Gustavem Svobodou, Sirkařská 976, Sušice II, 342 01, IČ: 46840851, a pověřila starostu podpisem tohoto dodatku. Dodatek č. 1 navyšuje cenu díla o 47.000,- Kč.

   

  RM rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce
  dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Kotelna ve Vodní ulici, Sušice“ firmě TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov, 682 01, IČ: 25549464. za cenu 2.730.000,- Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  RM rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby
  dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Výměna kotlů v kotelnách Sirkařská, Pravdova, Kaštanová – projektová dokumentace“ uchazeči THERMOLUFT, s.r.o., Franty Šumavského 867, Klatovy III, 339 01, IČ: 25223500 za cenu 239.000,- Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  RM schválila dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. A-002884-00 s firmou EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice na výkon technického dozoru investora na stavbě „Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova 1060 – 1063“, kterým se prodlužuje termín výkonu činnosti a pověřila starostu města jeho podpisem.

   

  RM souhlasí se slevou 50 % na nájemném ve výši pro všechny nájemce domu čp. 10, ul. Poštovní, Sušice, od 1. října 2017 do 31. 3. 2018 z důvodu rekonstrukce nebytových prostor.

   

  RM schválila uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro rok 2018 s firmou E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, pro hladinu VN a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

   

  RM schválila uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro rok 2018 s firmou ČEZ Prodej, s.r.o., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, pro hladinu NN a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

   

  RM vzala na vědomí podnět na změnu Územního plánu Sušice podaný společností Architektonické studio K4 s. r. o., Lesní Stezka 2750/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, který se týká území v osadě Divišov. Zastupitelstvo města bude řešit případné zadání změny Územního plánu Sušice v roce 2018 zároveň se zprávou pořizovatele o uplatňování územního plánu v uplynulém období.

   

  RM vzala na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. ze dne 31. 10. 2017.

   

  Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti, rozhodla RM o stanovení odměny za rok 2017 pro jednatele firmy Sušické lesy a služby, s.r.o.

   

  RM schválila uzavření příkazní smlouvy, plné moci a smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci zajištění distribuce Plzeňské karty a pověřila pana starostu jejich podpisem.

   

  RM schválila s účinností od 1. 1. 2018 změnu organizačního řádu městského úřadu, která spočívá v rozšíření odboru výstavby a územního plánování o 1 pracovní úvazek.

   

  RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 340/2017 Sb., (navýšení prostředků na mzdy včetně odvodů), kterou se mění platové tarify.

   

  RM schválila použití finančních prostředků ve výši 80 000,- Kč z kap. 95, org. 350 – Příspěvky památkové péče v roce 2018 na přípravu prezentace výsledků průzkumu v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

   

  - kompletní zápisy z jednání rady a zastupitelstva města najdete na www.mestosusice.cz -

   

   

  -red-

  Sdílet