Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 3. nemocnice 2015-2018

   

  Placený mediální prostor Nemocnice Sušice o.p.s.   

   

  banner nemocnice

  3. Nemocnice Sušice o. p. s. od uzavření nájemní smlouvy (16. 9. 2015) s Nemos Sokolov s. r. o. (movité věci) do ledna 2018

   

   

  Nemocnice Sušice o. p. s. od září 2015 začala převádět své dosavadní smlouvy a závazky týkající se movitého majetku nemocnice na nového nájemce – poskytovatele zdravotních služeb – Nemos Sokolov s. r. o., s nímž byla uzavřena smlouva 16. 9. 2015.

  Ve chvíli, kdy společnost Nemocnice Sušice o. p. s. přestala být podle rozhodnutí o zrušení registrací ( oprávnění k poskytování zdravotních služeb v určených oborech) poskytovatelem zdravotní péče v budovách sušické nemocnice, přestala mít de facto důvod k existenci (podle zákona).

   

   

  název smlouvy datum uzavření smluvní stany doba trvání pozn.
  Smlouva o nájmu movitých věcí 16.9.2015 Nemocnice Sušice o. p. s. & Nemos Sokolov s. r. o. 1. 10. 2015-30. 9. 2040 - dohledávané přílohy byly ke smlouvě dodány později!
  Znalecký posudek na zjištění obvyklého nájemného 8.10.2015 APELEN Valuation s. r. o., znalecký ústav pro obor ekonomika doložen ke smlouvě uzavřené dne 16. 9. 2015!
  Smlouva o postoupení smluv 24.9.2015 Nemocnice Sušice o. p. s. &Nemos Sokolov s. r. o. uvedeno chybné datum podpisu smlouvy o nájmu movitých věcí (17. 9. 2015)
  Smlouva o zápůjčce drobného majetku a zásob materiálu návrh datován
  1. 11. 2015
  Nemocnice Sušice o. p. s. & Nemos Sokolov s. r. o. shodně s datem trvání smlouvy o nájmu movitých věcí návrh smlouvy nebyl nikdy podepsán!
  Dohoda o převzetí závazků studie Compass 2. 11. 2015 Nemocnice Sušice o. p. s. & Nemos Sokolov s. r. o. po dobu trvání studie * viz níže, váže se ke smlouvě z r. 2013
  Mandátní smlouva o poskytnutí služeb nezbytných k fungování společnosti o. p. s. a k jejímu vystupování vůči úřadům 31.12.2015 Nemocnice Sušice o. p. s. & Nemos Sokolov s. r. o. od 1. 1. 2016 nahrazena Příkazní smlouvou ze dne
  Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí nezbytných k řádnému fungování společnosti o. p. s. a při zastupování vůči třetím subjektům 30.11.2016 Nemocnice Sušice o. p. s. & Nemos Sokolov s. r. o. od 1. 1. 2017na dobu neurčitou
  Smlouva o výkonu funkce ředitele o. p. s. 2.12.2016 Nemocnice Sušice o. p.s. & Ing. Vladimír Sloup (ředitel) tři roky od 1. 1. 2017 odměna řediteli může být splatná prostřednictvím jiného subjektu

   

  *Smlouva o provedení klinické studie Compass byla uzavřena 16. 10. 2013 mezi  Bayer Pharma AG a Nemocnicí Sušice o. p. s. Platnost smlouvy - po dobu trvání studie, smlouva byla 2× dodatkována; závazky z ní vyplývající  převzal smlouvou ze dne 2. 11. 2015 Nemos Sokolov s. r. o.

   

   

  To, že dosud nebyla společnost Nemocnice Sušice o. p. s. zrušena, bylo v podstatě záležitostí dohody zakladatele a správní rady z důvodu, že některé provozní záležitosti bylo vhodnější „dokončit“ pod její hlavičkou – probíhající soudní spor se záchranáři, probíhající klinická studie Compass (zahraniční partner), dobíhající platby od zdravotních pojišťoven za výkony do září 2015.

   

   

  Rozsah poskytované zdravotní péče (od uzavření nájemní smlouvy do ledna 2018) lze dokumentovat na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, v jehož pravomoci je registraci odejmout nebo udělit:

   

   

  registrace platná od/nabytí právní moci registrované obory/předmět rozhodutí poskytovatel rozhodnutí vydal

  18. 6.1998

  Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení (NZZ) Nemocnice Sušice o. p. s.

  13 oborů zdrav. péče Nemocnice Sušice o. p. s. OÚ Klatovy, referát zdravotnictví

  18. 6. 1998

  Rozhodnutí o zrušení registrace Nemocnice s poliklinikou v Sušici

  13 oborů zdrav. péče zrušeno s odůvodněním, že univerzálním právním nástupcem je Nemocnice Sušice o. p. s. (zakl. listina ze dne 1. 6. 1998) původně poliklinika, nově Nemocnice Sušice o. p. s. OÚ Klatovy, referát zdravotnictví

  29. 7. 1998

  Rozhodnutí o změně- změna registrace ze dne 12. 6. 1998

  změna statutárního orgánů – SR 9 členů Nemocnice Sušice o. p. s. OÚ Klatovy, referát zdravotnictví

  4. 2. 2015

  Rozhodnutí o změně registrace NZZ

  změna – rozšíření o zdr. službu přeprava pacientů neodkladné péče Nemocnice Sušice o. p. s. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví

  29. 10. 2015

  Rozhodnutí o zrušení registrace NZZ

  změna – zrušení registrace ze dne 12. 6. 1998 včetně všech provedených změn pro poskytovatele Nemocnice Sušice o. p. s. žadatel požádal o zrušení registrace s tím, že převedl majetková práva na Nemos Sokolov s. r. o. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví
  Žádosti Nemosu Sokolov s. r. o. o změnu registrací na KÚ - vyžádaná složka z

  29. 10. 2015

  Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

  navazuje na předchozí zrušení, ale Nemos Sokolov požádal o změněný rozsah služeb Nemos Sokolov s. r. o. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví

  26. 1. 2016

  Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

  zrušení zdravotní služby: přeprava pacientů neodkladné péče Nemos Sokolov s. r. o. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví

  18. 3. 2016

  Opravné rozhodnutí

  doplnění adresy místa poskytování zdravotních služeb ve výrokové části rozhodnutí ze dne 26. 1. 2016 Nemos Sokolov s. r. o. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví

  17. 5. 2016

  Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

  mění se ve smyslu rozšíření a zrušení oborů:
  zrušení lůžkové péče v oborech: gynekologie a porodnictví a anesteziologie a intenzivní medicína
  rozšíření ambulantních oborů: anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, dermatovenerologie a korektivní dermatologie, rozšíření jednodenní péče v oborech: chirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rozšíření lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
  Nemos Sokolov s. r. o. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví

  31. 7. 2017

  Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

  změna odborného zástupce, rozšíření rozsahu poskytovaných služebambulantní obor psychiatrie
  a zrušení dvou oborů poskytovaných služeb: ambulantní obor korektivní dermatologie a dermatovenerologie
  Nemos Sokolov s. r. o. KÚ Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví

   

   

  V průběhu uvedené doby docházelo také ke změnám ve správních orgánech Nemocnice Sušice o p. s. - správní a dozorčí radě:

  Ke dni podpisu smlouvy: správní rada – 6 členů, dozorčí rada – 6 členů

  změna počtu členů - leden 2017: správní rada – 3 členové, dozorčí rada – 3 členové.

   

  Následující info:

  Informace o dění ve společnosti  Nemocnice Sušice o. p. s. budou navazovat děním od února 2018 do současnosti.

   

  Sdílet