Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 4. Nemocnice sušice o. p. s. od února do dubna 2018


   

  banner nemocnice

  4. Nemocnice Sušice o. p. s. od února 2018 do dubna 2018

   

  Nemocnice Sušice o. p. s. je od září 2015 (uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí) společností, která se zabývá činnostmi, jež jí ze zákona a podle vztahu správních orgánů společnosti, statutárního zástupce o. p. s. a zakladatele (viz schéma) přísluší:

   

  schema ops

   

   

   

   

  Změny, které se odehrály od února do dubna (termíny jednání zastupitelstva města), se úzce dotýkaly především složení správní rady (SR) a obsahu její činnosti.

   

   

   

  Rozšíření správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.

   

  Důvodem k rozšíření správní rady byla téměř dva roky trvající snaha některých členů zastupitelstva a rady města (Ing. A. Staňková, Mgr. M. Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Č. Kříž, František Jelínek, Pavel Javorský, MUDr. R. Voldřich, M. Vrhel, Mgr. Z. Řezníčková, RNDr., Mgr. Radovan Sloup, Ph.D, Mgr. D. Karlíková, Mgr. B. Kudová) a zainteresovaných odborníků (MUDr. Šedivý, MUDr. Musil, J. Kolářová, P. Málek), o kompletní informace a důraznější činnost Nemocnice Sušice o. p. s. vůči nájemci Nemos Sokolov s. r. o., zejména co se týká plnění smluvních podmínek. Vliv na ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. , který jediný za společnost může oficiálně jednat, má pouze správní rada společnosti ve spolupráci s dozorčí radou, proto byl předložen návrh na rozšíření správní rady o členy, kteří viděli možnosti, jak zlepšit práci obou uvedených orgánů a zajistit plnění závazků ze strany Nemos Sokolov, s. r. o. vyplývající z nájemní smlouvy, a to zejména zachování rozsahu péče v sušické nemocnici.

   

   

   

  Ke dni 2. 2. 2018 podal Ing. Karas rezignaci na členství ve správní radě společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.

   

  Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 14. 2. 2018 rozšíření počtu členů správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. na 9 (původní počet 3).

   

  //citace přijatého usnesení a hlasování o něm ze zápisu ZM >>>> ZDE <<<<

   

   

   

  Rozšířená správní rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. zasedala poprvé 22. 2. 2018 ve složení: Bc. Petr Mottl, MUDr. Jiří Choc, Ing, Andrea Staňková, Petr Málek, Pavel Javorský, Jaroslava Kolářová, MUDr. Jiří Šedivý, MUDr. František Musil, Mgr. Jana Švelchová. Volba předsedy správní rady společnosti: 8 hlasy byla zvolena Ing. Andrea Staňková

   

  //cit. ze zápisu správní rady ze dne 22. 2. 2018 >>>> ZDE <<<<

   

   

   

  Hned na prvním jednání rozšířené správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. bylo řediteli společnosti uloženo několik zásadních úkolů, jejichž plnění určovalo další činnost správní rady.

   

   

   

  Za dobu dvou měsíců (22. 2.-18. 4. 2018) nová správní rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.:

   

  - prostudovala a vyhodnotila všechny dostupné podklady ke smluvnímu vztahu ze dne 16. 9. 2015

    

  - provedla ve spolupráci s dozorčí radou společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. revize všech dokumentů týkající se hospodaření společnosti a zpracovala informaci o výsledku

    

  - pověřila dozorčí radu společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. inventurou majetku

   

  - provedla kontrolu činnosti ředitele společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. s ohledem na pracovní náplň určenou smlouvou o výkonu funkce ředitele, zakladatelskými dokumenty a aktuální situací ve smluvním vztahu a vyzvala ho k odstranění zjištěných nedostatků v jeho činnosti

   

  - uložila řediteli společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. zajistit právní rozbor Smlouvy o nájmu movitých věcí nezávislou advokátní kanceláří

   

  - podala radě města a zastupitelům informaci o porušení obou uzavřených smluvních vztahů (movité věci i nemovitosti) týkající se zrušení oborů poskytované péče v roce 2017 a 2018

   

  - navrhla radě města opatření pro podezření z porušení plnění smlouvy o nájmu nemovitých věcí

   

  - vyzvala ředitele společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. k aktivnímu jednání s nájemcem, Nemos Sokolov, s. r. o. , ve věci porušení smlouvy o nájmu movitých věcí

   

  - navrhla základní body koncepce fungování sušické nemocnice do budoucna

   

  - iniciovala oficiální schůzku se zástupci Plzeňského kraje – hejtmanem Bc. Josefem Bernardem, radní pro oblast zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou a předsedou představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a. s. Ing. Markem Kýhosem, MBA (uskutečnila se 20. 4. 2018)

   

  - v návaznosti na výsledky právního rozboru a vyhodnocení celkové situace navrhla zjednodušit existující smluvní vztahy změnou dispozic s majetkem nemocnice ve smyslu znovunabytí movitého majetku společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. do vlastnictví města tak, aby město jako jediný a výhradní vlastník přímo disponovalo veškerým svým majetkem s vazbou k sušické nemocnici (nemovitosti včetně vybavení).

  K této situaci se váže změna ve složení správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. , kdy názorová neshoda k navrženému způsobu řešení situace vyústila v rezignaci tří nových členů – více v následujícím informačním článku.

   

   

  - s ohledem na výsledky právního rozboru smlouvy o nájmu movitých věcí a vyjádření jak právního zástupce města, tak i právního zástupce společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. k uvedenému rozboru, navrhla správní rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. jednání o revizi a  doplnění smlouvy ve smyslu upřesnění garantovaného rozsahu poskytované péče.

   

   

  Na jednání zastupitelstva města dne 18. 4. 2018 podala správní a dozorčí rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. podrobnou informaci o své činnosti za období od února a do dubna 2018, zastupitelům byly předloženy návrhy na ukládací usnesení ve smyslu doporučení správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.

   

  //cit. z podkladů pro jednání ZM předložených správní radou Nemocnice Sušice o. p. s. zastupitelům a přijatá usnesení ZM ze dne 18. 4. 2018 >>>> ZDE <<<<

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V následujících článcích:

   

  5. Změny v nové správní radě a rezignace ředitele Nemocnice Sušice o. p. s.

   

  6. Nový ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. NENÍ ředitelem sušické nemocnice!

   

  7. Výsledky činnosti správní rady a nového ředitele nemocnice Sušice o. p. s.

   

  8. Souhrn doporučení pro zakladatele společnosti – město Sušice - od února 2018 do současnosti

   

   

   

   

  Změny, které se odehrály od února do dubna (termíny jednání zastupitelstva města), se úzce dotýkaly především složení správní rady (SR) a obsahu její činnosti.

   

  Rozšíření správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.

  Důvodem k rozšíření správní rady byla téměř dva roky trvající snaha některých členů zastupitelstva a rady města (Ing. A. Staňková, Mgr. M. Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Č. Kříž, František Jelínek, Pavel Javorský, MUDr. R. Voldřich, M. Vrhel, Mgr. Z. Řezníčková, RNDr. Mgr. R. Sloup, Ph.D., Mgr. D. Karlíková, Mgr. B. Kudová) a zainteresovaných odborníků (MUDr. Šedivý, MUDr. Musil, J. Kolářová, P. Málek), o kompletní informace a důraznější činnost Nemocnice Sušice o. p. s. vůči nájemci Nemos Sokolov s. r. o., zejména co se týká plnění smluvních podmínek. Vliv na ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. , který jediný za společnost může oficiálně jednat, má pouze správní rada společnosti ve spolupráci s dozorčí radou, proto byl předložen návrh na rozšíření správní rady o členy, kteří viděli možnosti, jak zlepšit práci obou uvedených orgánů a zajistit plnění závazků ze strany Nemos Sokolov, s. r. o. vyplývající z nájemní smlouvy a to zejména zachování rozsahu péče v sušické nemocnici.

   

  Ke dni 2. 2. 2018 podal Ing. Karas rezignaci na členství ve správní radě společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.

  Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 14. 2. 2018 rozšíření počtu členů správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. na 9 (původní počet 3).

  //citace přijatého usnesení a hlasování o něm ze zápisu ZM >>>> ZDE <<<<

   

  Rozšířená správní rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. zasedala poprvé 22. 2. 2018 ve složení: Bc. Petr Mottl, MUDr. Jiří Choc, Ing, Andrea Staňková, Petr Málek, Pavel Javorský, Jaroslava Kolářová, MUDr. Jiří Šedivý, MUDr. František Musil, Mgr. Jana Švelchová. Volba předsedy správní rady společnosti: 8 hlasy byla zvolena Ing. Andrea Staňková

  //cit. ze zápisu správní rady ze dne 22. 2. 2018 >>>> ZDE <<<<

   

  Hned na prvním jednání rozšířené správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. bylo řediteli společnosti uloženo několik zásadních úkolů, jejichž plnění určovalo další činnost správní rady.

   

  Za dobu dvou měsíců (22. 2.-18. 4. 2018) nová správní rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.:

  - prostudovala a vyhodnotila všechny dostupné podklady ke smluvnímu vztahu ze dne 16. 9. 2015

   

  - provedla ve spolupráci s dozorčí radou společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. revize všech dokumentů týkající se hospodaření společnosti a zpracovala informaci o výsledku

   

  - pověřila dozorčí radu společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. inventurou majetku

   

  - provedla kontrolu činnosti ředitele společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. s ohledem na pracovní náplň určenou smlouvou o výkonu funkce ředitele, zakladatelskými dokumenty a aktuální situací ve smluvním vztahu a vyzvala ho k odstranění zjištěných nedostatků v jeho činnosti

   

  - uložila řediteli společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. zajistit právní rozbor Smlouvy o nájmu movitých věcí nezávislou advokátní kanceláří

   

  - podala radě města a zastupitelům informaci o porušení obou uzavřených smluvních vztahů (movité věci i nemovitosti) týkající se zrušení oborů poskytované péče v roce 2017 a 2018

   

  - navrhla radě města opatření pro podezření z porušení plnění smlouvy o nájmu nemovitých věcí

   

  - vyzvala ředitele společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. k aktivnímu jednání s nájemcem, Nemos Sokolov, s. r. o. , ve věci porušení smlouvy o nájmu movitých věcí

   

  - navrhla základní body koncepce fungování sušické nemocnice do budoucna

   

  - iniciovala oficiální schůzku se zástupci Plzeňského kraje – hejtmanem Bc. Josefem Bernardem, radní pro oblast zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou a předsedou představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a. s. Ing. Markem Kýhosem, MBA (uskutečnila se 20. 4. 2018)

   

  - v návaznosti na výsledky právního rozboru a vyhodnocení celkové situace navrhla zjednodušit existující smluvní vztahy změnou dispozic s majetkem nemocnice ve smyslu znovunabytí movitého majetku společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. do vlastnictví města tak, aby město jako jediný a výhradní vlastník přímo disponovalo veškerým svým majetkem s vazbou k sušické nemocnici (nemovitosti včetně vybavení).

  K této situaci se váže změna ve složení správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. , kdy názorová neshoda k navrženému způsobu řešení situace vyústila v rezignaci tří nových členů – více v následujícím informačním článku.

   

  - s ohledem na výsledky právního rozboru smlouvy o nájmu movitých věcí a vyjádření jak právního zástupce města, tak i právního zástupce společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. k uvedenému rozboru, navrhla správní rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. jednání o revizi a  doplnění smlouvy ve smyslu upřesnění garantovaného rozsahu poskytované péče

   

  Na jednání zastupitelstva města dne 18. 4. 2018 podala správní a dozorčí rada společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. podrobnou informaci o své činnosti za období od února a do dubna 2018, zastupitelům byly předloženy návrhy na ukládací usnesení ve smyslu doporučení správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.

  //cit. z podkladů pro jednání ZM předložených správní radou Nemocnice Sušice o. p. s. zastupitelům a přijatá usnesení ZM ze dne 18. 4. 2018 >>>> ZDE <<<<

   

   

   

   

  V následujících článcích:

  5. Změny v nové správní radě a rezignace ředitele Nemocnice Sušice o. p. s.

  6. Nový ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. NENÍ ředitelem sušické nemocnice!

  7. Výsledky činnosti správní rady a nového ředitele nemocnice Sušice o. p. s.

  8. Souhrn doporučení pro zakladatele společnosti – město Sušice - od února 2018 do současnosti

   

  Sdílet