Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 5. Změny v nové správní radě a rezignace ředitele Nemocnice Sušice o. p. s.


  5. Změny v nové správní radě a rezignace ředitele Nemocnice Sušice o. p. s.

   

   

  V předchozí stati, v části mapující činnost rozšíření správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s., je uvedeno:

  - v návaznosti na výsledky právního rozboru a vyhodnocení celkové situace navrhla zjednodušit existující smluvní vztahy změnou dispozic s majetkem nemocnice ve smyslu znovunabytí movitého majetku společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. do vlastnictví města tak, aby město jako jediný a výhradní vlastník přímo disponovalo veškerým svým majetkem s vazbou k sušické nemocnici (nemovitosti včetně vybavení).

  K této situaci se váže změna ve složení správní rady společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s., kdy názorová neshoda k navrženému způsobu řešení situace vyústila v rezignaci tří nových členů – více v následujícím informačním článku.

   

   

  K jakým změnám v nové (od února 2018) správní radě tedy došlo?

  Rozšířená správní rada pracovala od února 2018 ve složení: předseda – Ing. Andrea Staňková, členové - Bc. Petr Mottl, MUDr. Jiří Choc, Petr Málek, Pavel Javorský, Jaroslava Kolářová, MUDr. Jiří Šedivý, MUDr. František Musil, Mgr. Jana Švelchová.

   

  Po dlouhé diskusi ohledně návrhu dalšího postupu vycházejícího z dosud zjištěných skutečností, bylo na jednání 5. dubna 2018, správní radou hlasováno o návrhu usnesení (cit. ze zápisu SR ze dne 5. 4. 2018, přítomno 8 členů správní rady, 1 nepřítomen):

   

   

  SR doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo o převzetí movitého majetku Nemocnice Sušice o. p. s., který je předmětem nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemosem Sokolov s. r. o., do majetku města Sušice.

   

  PRO: 5/ Bc. Petr Mottl, Ing. Andrea Staňková, Petr Málek, Pavel Javorský,

  Mgr. Jana Švelchová

  PROTI: MUDr. František Musil, MUDr. Jiří Šedivý, Jaroslava Kolářová

  ZDRŽEL SE: 0

  Návrh byl přijat.

   

  a dále:

   

  (cit. ze zápisu SR ze dne 5. 4. 2018)

  Diskuse k usnesení:

  Bc. Mottl:

  Bylo by ale dobré, protože neznáme přesné postupy v této věci, aby doporučení pro ZM znělo nejdříve ve smyslu přípravy – tedy doporučení, aby ZM nejprve uložilo OMRM prověřit možnosti nabytí movitého majetku do vlastnictví města a připravilo podklady na další jednání ZM.

   

  Proti tomuto návrhu nikdo neměl námitek.

  Znění návrhu do ZM

  SR doporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo Odboru majetku a rozvoje města prověřit a připravit do jednání ZM v červnu 2018 možnosti převzetí / převodu movitého majetku Nemocnice Sušice o. p. s., který je předmětem nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemosem Sokolov s. r. o., do majetku města Sušice.

   

  K tomuto usnesení pro ZM neměl nikdo z přítomných námitky.

   

   

  MUDr. Šedivý navrhl doplňující usnesení:

  Návrh usnesení:

  Správní rada souhlasí, aby bylo vyvoláno oficiální jednání s hejtmanem Plzeňského kraje a vedoucími pracovníky resortu zdravotnictví PK ohledně postoje Plzeňského kraje vůči fungování sušické nemocnice a uložila předsedkyni SR zaslat oficiální dopis s pozváním ke společnému jednání hejtmanovi PK.

  PRO: 8/ Bc. Petr Mottl, Ing. Andrea Staňková, Petr Málek, MUDr.  František Musil, MUDr. Jiří Šedivý, Pavel Javorský, Jaroslava Kolářová, Mgr. Jana Švelchová

  PROTI: 0

  ZDRŽEL SE: 0

   

   

  Po hlasování o tomto usnesení podali členové správní rady: MUDr. František Musil, MUDr. Jiří Šedivý a Jaroslava Kolářová, rezignaci na členství ve SR Nemocnice Sušice o. p. s. k datu 5. 4. 2018, z důvodu nesouhlasu s postupem SR. Rezignace budou doručeny písemně k rukám předsedy SR. (konec cit.)

   

   

  Na základě rezignace uvedených členů SR bylo nutné správní radu Nemocnice Sušice o. p. s. doplnit, což se stalo na jednání zastupitelstva města 18. dubna 2018 .

  Navrženi za členy správní rady byli:

  Ing. Věra Marešová

  RNDr. Mgr. Radovan Sloup, PhD

  Ing. Jan Staněk

  Ing. Vladimír Říha

  Zuzana Hrabá.

   

  Po hlasování (jmenovité hlasování pro jednotlivé navržené členy najdete >>>ZDE<<<, byla správní rada doplněna o RNDr. Mgr. Radovana Sloupa, PhD, Ing. Jana Staňka a Zuzanu Hrabou.

  ______________

   

  Od 18. 4. 2018 tedy správní rada Nemocnice Sušice o. p. s. pracovala ve složení: předseda – Ing. Andrea Staňková, členové - Bc. Petr Mottl, MUDr. Jiří Choc, Petr Málek, Pavel Javorský, Mgr. Jana Švelchová, Ing. Jan Staněk, RNDr. Mgr. Radovan Sloup PhD, Zuzana Hrabá.

  ______________________________

   

  Od února 2018 prověřovala rozšířená správní rada také práci ředitele o. p. s. Bývalému řediteli Ing. Sloupovi správní rada uložila zpracovat a doložit výsledky jeho práce za uplynulé období týkající se, kromě poskytnutí podkladů ke kontrole hospodaření Nemocnice Sušice o. p. s., jeho aktivit v souvislosti s kontrolou dodržování smluvního vztahu mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemos Sokolov s. r. o. V této souvislosti byla, kromě požadavků, které vůči správní radě plnil od února, řediteli Nemocnice Sušice o. p. s. zaslána 14. 3. 2018 výzva k odstranění nedostatků v činnosti a zjednání nápravy.

   

  Požadavky správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. ředitel Ing. Sloup z větší části doložil, některé později dodatečně, protože současně na jednání správní rady dne 11. května 2018, kdy byli přítomni: Ing. Andrea Staňková, RNDr. Mgr. Radovan Sloup PhD, Petr Málek, Pavel Javorský, Mgr. Jana Švelchová, Zuzana Hrabá, dále pozvaní: Ing. Vladimír sloup a předsedkyně dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. Mgr. Zdeňka Řezníčková, podal Ing. Vladimír Sloup rezignaci na funkci ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. s odůvodněním, že současná činnost ředitele vyžaduje takový rozsah práce, který nemůže, vzhledem ke svému pracovnímu vytížení a dojíždění z více než stokilometrové vzdálenosti, dostatečně plnit.

   

   

  Nemocnice Sušice o. p. s. tak zůstala bez statutárního zástupce, tedy bez jakékoliv možnosti činit právní jednání, a bylo nutné hledat nového ředitele. 23. 5. 2018 bylo vypsáno výběrové řízení. Do něho se přihlásili 4 zájemci, jeden z nich později svou účast ve VŘ odvolal, správní rada hodnotila nabídky tří zájemců. Po vyhodnocení formálních náležitostí VŘ (7. 6. 2018) a proběhnutí osobních pohovorů s uchazeči (18. 6. 2018), stanovila správní rada pořadí uchazečů na pozici ředitele Nemocnici Sušice o. p. s. s tím, že pokud by první v pořadí jmenování odmítl, bude osloven další...

   

  Novým ředitelem Nemocnice Sušice o. p. s. byl 18. června 2018 jmenován MUDr. Jiří Choc. Dnem jmenování do funkce ukončil své členství ve správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. (v uvedené době nebyl ani členem dozorčí rady Nemos Sušice s. r. o.) .

   

   

  V následujících článcích:

  6. Nový ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. NENÍ ředitelem sušické nemocnice!

  7. Výsledky činnosti správní rady a nového ředitele nemocnice Sušice o. p. s.

  8. Souhrn doporučení pro zakladatele společnosti – město Sušice - od února 2018 do současnosti

   

  Sdílet