Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 7. Výsledky činnosti správní rady a nového ředitele nemocnice Sušice o. p. s.


  7. Výsledky činnosti správní rady a nového ředitele nemocnice Sušice o. p. s., existence o. p. s.

   

   

   

  Z důvodu nespokojenosti s vývojem situace v nemocnici od doby uzavření smluv na pronájem majetku bylo iniciováno rozšíření správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.

  Od února 2018 pracuje správní rada  v devítičlenné sestavě (o rozšíření správní rady jsme informovali ZDE).

   

   

  Do současné doby správní rada:

  - provedla kontrolu všech dostupných dokumentů, dokladů a hospodaření obecně prospěšné společnosti od konce roku 2015

   

  - pověřila dozorčí radu kontrolou majetku na základě inventur (zpráva byla podaná na jednání ZM, dozorčí rada nezjistila žádný nezákonný pohyb majetku)

   

  - provedla kontrolu činnosti (nyní již bývalého) ředitele společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. a vyzvala ho k odstranění zjištěných nedostatků v jeho činnosti

   

  - navrhla základní body koncepce fungování sušické nemocnice do budoucna

   

  - věnovala se detailně smluvnímu vztahu s nájemcem movitých věcí

   

  - zajistila právní rozbor smlouvy o nájmu movitých věcí, z něhož vyplývá doporučení ke změně či dodatku této smlouvy, který by zajistit dostatečnou vyváženost smluvních podmínek pro obě strany; v návaznosti na výsledky právního rozboru a vyhodnocení celkové situace navrhla správní rada zjednodušit existující smluvní vztahy změnou dispozic s majetkem nemocnice ve smyslu znovunabytí movitého majetku společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. do vlastnictví města tak, aby město jako jediný a výhradní vlastník přímo disponovalo veškerým svým majetkem s vazbou k sušické nemocnici (nemovitosti včetně vybavení)

   

  - dodala opakovaně radě města a zastupitelům města podklady k jednání, včetně návrhů na projednání porušení smlouvy o nájmu věcí movitých (uzavřené mezi městem a Nemos Sokolov s. r. o.)

   

  - iniciovala oficiální schůzku se zástupci Plzeňského kraje – hejtmanem Bc. Josefem Bernardem, radní pro oblast zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou a předsedou představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a. s. Ing. Markem Kýhosem, MBA (uskutečnila se 20. 4. 2018) aby bylo možné získat oficiální stanovisko kraje k možnosti poskytování zdravotnické péče v sušické nemocnici Plzeňským krajem

   

  - vypsala výběrové řízení na jehož základě jmenovala 18. června 2018 nového ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. a pověřila jej mj. úkoly:

   

  • zajištěním spolupráce s externí advokátní kanceláří ohledně pověření k právnímu jednání jménem společnosti týkajícího se mj.:

  - vymáhání práv vyplývajících ze Smlouvy o nájmu movitých věcí uzavřené dne 16. 9. 2015, mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemos Sokolov s. r. o. ; v roce 2017 a 2018 došlo k opakovanému porušení ustanovení článku 9.2 (h), kdy nájemce fakticky ukončil poskytování některých služeb bez písemného souhlasu pronajímatele. Za tato porušení dosud nebyla dostatečně uplatněna vyplývající sankce;


  - vyhodnocení bodů smlouvy týkajících se investic do majetku a ev. stanovení dalšího postupu o. p. s. s ohledem na ust. v bodech 10.3 – 10.5 a násl. 14.2 - 14.3 uvedené smlouvy o nájmu movitých věcí – v případě že vznikl důvod pro ukončení nájmu pro porušení čl. 9.2 (h) ;


  - přípravy a doporučení realizace nejvhodnější varianty nabytí movitého majetku zpět do vlastnictví města Sušice na základě toho, že zakladatel společnosti město Sušice rozhodl na jednání zastupitelstva města dne 13. 6. 2018, že převezme zpět do vlastnictví movitý majetek společnosti, usnesením: Zastupitelstvo města uložilo Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. a Odboru majetku a rozvoje města zahájit ve vzájemné součinnosti realizaci procesu nabytí majetku Nemocnice Sušice o. p s. zpět do vlastnictví města

   

   

  • zajištěním plnění smluvních vztahů mezi pronajímatelem movitého majetku (o.p.s.) a nájemcem, včetně návrhu Dodatku ke smlouvě, týkajícího se nakládání s evidovaným majetkem do 40/60 tis Kč;


  • řešením zjištěného porušení smlouvy prostřednictvím právního zástupce – pověřené advokátní kanceláře;


  • dořešením problematiky studie Compass - v platné smlouvě, dodatku a realizaci studie jsou dosud nejasnosti; je třeba vyloučit možnost, že by společnost o. p. s. byla vystavena případně sankcím ve smlouvě o studii / dodatku uvedeným;


  • zajištěním spolupráce s právním zástupcem, který řeší soudní spor se záchranáři a v této souvislosti řešením finančních otázek z tohoto procesu vznikajících.

   

  Aktuálně (červenec 2018) jsou všechny úkoly uložené řediteli o. p. s. plněny, jednatel společnosti nájemce (Nemos Sokolov s. r. o.) byl písemně vyzván k osobnímu jednání a vysvětlení plánovaných procesů a opatření, probíhá komunikace s oslovenou advokátní kanceláří. Konkrétní výstupy předloží ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. na jednání správní rady, které je plánováno na začátek srpna.

   

  --------------------------------------

   

  Co s obecně prospěšnou společností Nemocnice Sušice o. p. s. dál?

   

  Ve chvíli, kdy zanikla oprávnění k poskytování zdravotnických služeb Nemocnice Sušice o. p. s. – v říjnu 2015 – bylo de facto rozhodnuto o ukončení činnosti této společnosti (založena 1. 6. 1998). Nemá registrace, nemá lékaře ani jiné zaměstnance vyjma statutára, který plní úkoly o. p. s. , nemá vlastní prostory, svůj movitý majetek pronajala.

   

  Z právního pohledu již vůbec existovat neměla. To že nebyla „zrušena“ je důsledek dohody o tom, že dokud nebudou ukončeny probíhající procesy, nebude se o. p. s. rušit – jednalo se o některé platné dodavatelsko-odběratelské smlouvy, klinickou studii Compass a především probíhající soudní spor se záchranáři.

  Získat vše zpět a začít provozovat nemocnici pod hlavičkou o. p. s. (nebo města, jak je mylně mnohde stále uváděno) v rozsahu roku 2015 možné není.

   

  V současné době ale není ani „na pořadu dne“ rušení o. p. s. Z důvodu některých stále probíhajících smluvních závazků a procesů v nichž o. p. s. figuruje, a vzhledem k navrhovaným řešením majetkových záležitostí, je její fungování prozatím na místě.

   

  Pokud se zastupitelstvo města shodne na doporučené variantě řešení majetkových záležitostí (předpoklad - září 2018) a dále: pokud celý proces proběhne a bude řádně ukončen, je poté namístě také řádně ukončit existenci společnosti Nemocnice Sušice o. p. s.

  Majetkové záležitosti (pronájem majetku s vazbou k nemocnici a poskytování zdravotnických služeb) bude řešit výhradně město – zastupitelstvo města a statutár-starosta města  a budou tak přístupné transparentní veřejné kontrole.

   

  Sdílet