Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Září 2018 - pronájem prostor nemocnice


  Pronájem prostor nemocnice

   

  Na jednání zastupitelstva města Sušice byla opakovaně otevřena otázka kontroly plnění smluvních vztahů vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městem Sušice a Nemos Sušice s. r. o. ze dne 16. 9. 2015 a následně Smlouvy o podnájmu nemovitostí mezi Nemos Sušice s. r. o a Nemos Sokolov s. r. o. Tyto záležitosti přísluší řešit městu Sušice jako majiteli nemovitostí, s nájemcem. Pro vyjasnění situace vznesl 25. 9. 2018 na jednatelku společnosti Nemos Sokolov s. r. o. dotaz také ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. MUDr. Jiří Choc, kdy žádal o sumář smluvních vztahů mezi Nemos Sokolov s.r.o. a společností WB Aesthetics s. r. o., která provozuje v prostorách Sušické nemocnice korekční chirurgii.

   

  Jednatelka společnosti Nemos Sokolov zaslala odpověď řediteli Nemocnice Sušice o. p. s., předsedkyni správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. a starostovi města. S jejím souhlasem uvádíme celé znění odpovědi:

   

   

  V Praze, dne 26.9.2018

  Vyjádření k podmínkám poskytování zdravotních služeb v oboru chirurgie v Nemocnici Sušice

   

  Na základě dotazů ze strany zástupců města Sušice („město”) si Vám dovoluji níže předložit vyjádření k atuálnímu provozu a zajištění zdravotních služeb v oboru chirurgie v Nemocnici Sušice („nemocnice”).

   

  S ohledem na celorepublikový trvalý nedostatek lékařů v oboru chirurgie nebylo pro společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o. („NEMOS”) jako provozovatele nemocnice udržitelné tyto zdravotní služby v nemocnici poskytovat a proto byla nucen provoz chirurgického oddělení v měsíci [·] 2018 přerušit. Pouze díky finanční podpoře města provozuje NEMOS chirurgickou ambulanci, a to včetně ztrátové pohotovostní služby.

   

  Z důvodu nesmírně složité situace při zajišťování zdravotnických pracovníků pro výkon práce v nemocnici a s cílem znovuobnovit v nemocnici poskytování chirurgických služeb dospěl NEMOS po dlouhodoběji vedených jednáních k dohodám se společnostmi SWISS MED CLINIC s.r.o. („SMC“) a WB Aesthetics, s.r.o. („WBA“) provozující Nemocnici v Plané u Mariánských Lázní s poskytováním zdravotních služeb mimo jiné v oboru všeobecné chirurgie, ORL, urologie, ortopedie či plastické chirurgie (SMC a WBA dále jen „Společnosti“). Konkrétně byly mezi NEMOSEM a Společnostmi uzavřeny Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb v oboru jednodenní chirurgie a Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb v oboru plastické chirurgie („Smlouvy o spolupráci“).

   

  Smlouvy o spolupráci garantují především obnovení poskytování chirurgických služeb v nemocnici formou jednodenní chirurgické péče, a to zejména díky závazku SMC zajistit pro nemocnici lékaře se specializací v oboru chirurgie. Splněním personálního zabezpečení v tomto oboru bude moci být realizován závazný příslib Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rozšíření smluvního vztahu o pracoviště jednodenní péče na lůžku v odbornosti chirurgie s místem poskytování v nemocnici. Splnění této podmínky a uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou je základním předpokladem pro poskytování služeb chirurgické péče a bez uzavření Smluv o spolupráci by její splnění nebylo realizovatelné.

   

  Součástí smluv je také spolupráce NEMOSU a zdravotnického zařízení provozovaného společností WBA v oboru plastické chirurgie, kdy na poskytování těchto služeb v nemocnici se budou podílet zdravotníci obou zařízení, tj. jak zařízení WBA tak i nemocnice, což umožní personálně zabezpečit i výkony jednodenní chirurgie. Vzhledem k rozsahu poskytované péče v oboru jednodenní chirurgie v nemocnici by zdravotnický personál zajištěný pro tyto výkony nebylo možné v rozsahu týdenní pracovní doby pouze pro výkony jednodenní chirurgie vytížit a dlouhodobě jej udržet.

   

  Nositelem výkonů a odpovědnosti vůči pacientům v oboru jednodenní chirurgie a partnerem zdravotních pojišťoven zůstává NEMOS. Nositelem výkonů a odpovědnosti vůči pacientům v oboru plastické chirurgie je společnost WBA, ve většině případů jde o výkony nehrazené ze zdravotního pojištění. Smlouvy řeší veškeré detaily poskytovaných zdravotních služeb tak, aby byla v maximální míře zajištěna bezpečnost pacienta. Existence Smluv o spolupráci je provázána tak, že při porušení zásadních podmínek jedné smlouvy (např. pokud v dohodnuté lhůtě nedojde k zajištění personálního zabezpečení ze strany Společností, které umožní NEMOSU uzavření smlouvy s VZP či pokud není zajištěn příslušný lékař, který má operační výkony provádět) je dán výpovědní důvod pro ukončení druhé smlouvy. Tak je nejefektivněji zajištěno plnění dohodnutých závazků a realizace záměru znovuobnovit chirurgickou péči v nemocnici.

   

  Obdobný model spolupráce zdravotnických zařízeních není v oblasti poskytování zdravotních služeb ničím výjimečným, kdy zejména pro provozovatele nemocnic to mnohdy znamená jediný způsob řešení neúnosné situace na trhu práce.

   

  S pozdravem

  Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS SOKOLOV s.r.o.

   

   

   

  Pro upřesnění a výklad tohoto prohlášení, požádala předsedkyně správní rady o vysvětlení vyplývajících okolností, ve vztahu k nájemní smlouvě (nemovitosti), právního zástupce.

   

  Z jeho výkladu (ve vztahu k 'základní' ke smlouvě z 16. 9. 2015) pak vyplývá:

   

  1. Poskytuje-li v prostorách nemocnice zdravotní služby Nemos,  tzn. provádí zdravotní výkony, vykazuje je pojišťovnám, s nimiž má smlouvy a  nese za ně plnou odpovědnost, pak smlouvu neporušuje.  Jménem Nemosu konkrétní zdravotní výkon může poskytovat zaměstnanec v pracovním poměru k Nemosu, nebo zaměstnanec na dohodu o prac. činnosti apod., ale také subjekt, který pracuje-li pro Nemos na základě jiného smluvního vztahu než pracovněprávního. Podstatné je, že to nedělá svým jménem, na svou odpovědnost a na základě své smlouvy s VZP, nýbrž vždy jménem Nemosu.

   

   

   

  1. Poskytuje-li ovšem jiný subjekt  než Nemos zdravotní péči svým jménem, na svou odpovědnost a na základě  své smlouvy s pojišťovnou v budově nemocnice, potřebuje k tomu předchozí písemný souhlas pronajimatele, neboť jde o podnájem (bod 12.1. Smlouvy nájemní.). Kdyby tvrdil, že nejde o podnájemní vztah, neboť to provozuje nikoli na základě smlouvy o podnájmu, nýbrž např. na základě smlouvy inominátní/nepojmenované, na základě smlouvy o spolupráci apod., nehraje to roli. Podle českého práva je rozhodující skutečnost, která ze smlouvy vyplývá, nikoli pojmenování smlouvy. A  navíc – na takovou situaci pamatuje výslovně i sama nájemní smlouva v bodu 11.3. a) – je to obligační (tj. závazkové) právo třetí osoby, ať se jmenuje jakkoli a jako takové je bez další smlouvy/dohody s pronajimatelem nepřípustné.

   

  (pozn. aut. V tomto druhém případě by zároveň bylo nezbytné, aby byla někde zmínka či označení, které uvádí skutečný stav věci, tedy např. služby…zajišťuje pro Nemos Sokolov s.r.o. společnost WBA… apod.)

   

   

  Vzhledem k tomu, že se výše uvedeného a poznatků z reálného provozu (prezentace společnosti WB Aesthetics v sušické nemocnici) dají vyvodit skutečnosti naznačující, že může docházet k porušování smluv o nájmu nemovitostí, pokud nebude doloženo jinak, doporučila předsedkyně správní rady na jednání rady města Sušice 8. 10. 2018, aby vztahy ze smluv o nájmu nemovitostí byly prověřeny právníkem města.

   

  Právo ověřit, za jsou plněny smluvní vztahy vážící práva a povinnosti smluvních stran k nemovitostem a trvat na jejich plnění, nemá Nemocnice Sušice o. p. s., ale město Sušice, případně Nemos Sušice s. r. o.

   

  Rada města vzala 8. 10. 2018 doporučení na vědomí usnesením:

   

  Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
  o zjištěných skutečnostech v rámci provozu korekční a jednodenní chirurgie v prostorách sušické nemocnice, a to o možném porušení Smlouvy o nájmu věcí nemovitých ze dne 16. 9. 2015 uzavřené mezi městem Sušice a Nemos Sušice s. r. o., porušení článku 12.1 vyplývající z čl. 11.3 a) této smlouvy a doporučení městu Sušice, aby nechala plnění smlouvy v tomto smyslu prověřit právníkem města.

  Rozhodnutí rady: Návrh schválen 7 hlasy.

   

  Andrea Staňková

  Sdílet